Statut Fundacji Profilaktyki i Odnowy Rodziny

sporządzony 27.12.2013r.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

  1. Agnieszkę Zaremba

  2. Bogusława Zaremba

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dagmarę Konopkę w kancelarii notarialnej w Świdniku przy ul. Racławickiej 17/3, w dniu 02.01.2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna, promuje wartości rodzinne i katolickie

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnik.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 4

 1. Fundacja może zakładać filie, a także przystępować do spółek .

 2. Fundacja może być członkiem międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach.

 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

Fundacja została powołana w celu:

Cel główny:

Celem fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wspierających osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie, a przez to przyczyniających się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa polskiego.Działania swoje Fundacja koncentruje na rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, będącej środowiskiem najlepiej kształtującym i tworzącym najwyższe wartości w życiu człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy w znacznym stopniu od szeroko rozumianej profilaktyki, profesjonalnej terapii i działań pro rodzinnych i pro zdrowotnych.

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja wiedzy, nauki oraz kształtowanie umiejętności, postaw i poglądów służących zdrowemu i prawidłowemu funkcjonowaniu: osoby, rodziny i społeczeństwa;

2. Organizowanie, finansowanie wykładów, odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, lekcji i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej dotyczących życia rodzinnego i społecznego. Opracowywanie i wprowadzenie interdyscyplinarnych programów i metod pracy z uczestnikami zajęć.

3. Inicjowanie i tworzenie miejsc i poradni służących pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zdobywaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności, kształtowaniu prorodzinnych i prospołecznych postaw sprzyjających, dojrzałemu funkcjonowaniu osoby i rodziny. Tworzenie i wspieranie działalności terapeutycznej: psychoterapii osobowości, terapii małżeństw i rodzin, terapii uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową, opieki prekoncepcyjnej i terapii niepłodności. Prowadzenia działalności terapeutyczno-doradczej w zakresie życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

4. Tworzenie i propagowanie nowoczesnych programów, technologii, narzędzi badawczych, technik i metod, wykorzystywanych w poradnictwie pedagogiczno – psychologicznym, rodzinnym i społecznym, które prowadzą do dojrzałej osobowości, prawidłowo funkcjonującej rodziny, zdrowego stylu życia i żywienia, oraz stosowania ekologicznych metod rozpoznawania płodności.

5. Inicjowanie i prowadzenie oddziaływań profilaktycznych (np.: kursy dla narzeczonych i młodzieży, lekcje szkolne) służących zdrowemu funkcjonowaniu małżonków i ich potomstwa w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności wychowania do: dojrzałej miłości, akceptacji i szacunku dla godności i życia osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci; chrześcijańskiego systemu wartości, komunikacji interpersonalnej i asertywności, ekologii i ekologicznych metod rozpoznawania płodności, zdrowego stylu życia i odżywiania.

6. Prowadzenie i wspieranie profilaktyki HIV/AIDS szczególnie poprzez promowanie czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej.

7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań aktywizujących dojrzałe życie osoby, rodziny i społeczeństwa.

8. Działalność charytatywna - pomoc rzeczowa i materialna - na rzecz rodziny,

9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, badawczej, kulturalnej i merytorycznej na rzecz instytucji i osób działających dla dobra rodziny.

14. Działalność na rzecz organizacji i firm, których podstawowymi celami jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, wychowawcza, kulturalna, w zakresie: problematyki małżeńsko-rodzinnej; ochrony i wspierania życia małżeńsko-rodzinnego w polityce społecznej; pomocy społecznej; promocji zdrowia, zdrowej żywności i zdrowego żywienia; działań na rzecz poprawienia demografii kraju, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku rodzin; ochrony środowiska.

10. Realizowanie pomocy w formie organizowania i dofinansowywania materiałów szkoleniowych, szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, warsztatów, weekendów i wczasów, rekolekcji także z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury, poświęconych tematyce dojrzałości osobowościowej, relacji małżeńsko-rodzinnej, profilaktyce uzależnień, integracji międzypokoleniowej, pomocy rodzinie z osobą niepełnosprawną oraz przygotowywaniu grup pokoleniowych do następnych etapów i zadań życia rodzinnego i społecznego.

Prowadzenie zajęć i warsztatów dla:

- małżeństw,

- rodzin,

- narzeczonych,

- studentów,

- dzieci i młodzieży szkolnej,

- związków niesakramentalnych,

- osób jeszcze samotnych pragnących założyć rodzinę;

- par mających problemy z uzyskaniem poczęcia dziecka;

- seniorów;

- grup pokoleniowych w celu integracji międzypokoleniowej, także w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi.

 

11. Pomoc rodzinom w opiece nad dzieckiem poprzez tworzenie klubików dziecięcych, placówek przedszkolnych, świetlic, zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży.

12. Działalność wydawnicza, reklamowa i upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia małżeńsko-rodzinnego.

13. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi i wyznaniowymi w zakresie intensyfikowania działań na rzecz prawidłowego i zdrowego funkcjonowania osoby ludzkiej i rodziny.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Odnowy Rodziny.

 2. Prowadzenie strony internetowej.

 3. Organizację i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, sympozjów, terapii oraz poradnictwa obywatelskiego psychologicznego, pedagogicznego i prawnego w szczególności małżeńsko-rodzinnego i osobowościowego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność, dojrzałość, zdrowie, możliwości prokreacyjne obywateli i ich rodzin.

 4. Propagowanie wartości rodzinnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych zwłaszcza w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Przygotowywanie programów zajęć z przeznaczeniem dla różnego rodzaju szkół w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

 5. Organizację i prowadzenie rekolekcji; rekreacji i wypoczynku dla wymienionych w celach szczegółowych grup społecznych.

 6. Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych.

 7. Działalność edukacyjną, wydawniczą, reklamową i badawczą.

 8. Wydawanie broszur, płyt CD, DVD, kaset audio ze słuchowiskami oraz kaset video z filmami służącymi edukacji w zakresie wychowania w rodzinie,

 9. Prowadzenie klubików dziecięcych, placówek przedszkolnych, świetlic oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży także w placówkach nie należących do Fundacji.

 10. Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół.

 11. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz uświadamiającej wśród dzieci, młodzieży i rodzin, dla ograniczenia przyczyn i skutków zagrożeń patologicznych

 12. Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.

 13. Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy w celu realizacji zadań statutowych.

 14. Finansowanie lub dofinansowanie materiałów szkoleniowych, kursów, szkoleń, warsztatów, terapii osobom potrzebującym.

 15. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów.

 16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 17. Prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjno-handlowo-usługowej, dzięki której Fundacja będzie pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe na realizację powyższych celów Fundacji.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana przez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2200 (dwa tysiące dwieście ) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z tytułu przeprowadzania aukcji,

 5. dochodów z majątku Fundacji,

 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

 7. odsetek bankowych, z lokat i depozytów,

 8. 1% podatku, w przypadku uzyskania statusu pożytku publicznego.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 5. Fundacja może gromadzić swoje Fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 6. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Władze Fundacji.

 

§ 13

 1. Władzami fundacji są:

  1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

 2. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Fundatorzy mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

 

Rada Fundacji.

 

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

 3. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy na pięcioletnią kadencję.

 4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej i przegłosowanej przez pozostałych członków Rady Fundacji. W tym przypadku Fundatorzy powołują nowego członka Rady Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub śmierci członka Rady.

 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji,– członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczącego Rady pierwszej kadencji wybierają Fundatorzy.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 1. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 3. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady

 

 

 

 

 

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji wraz z Zarządem.

 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji.

 

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów na dziesięcioletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Fundatorzy powołują Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

 4. Pierwszym Prezesem i Wiceprezesem Zarządu są Fundatorzy, a w przypadku ustąpienia któregoś z nich lub śmierci, wyznaczona przez nich osoba fizyczna.

 5. Jeżeli Fundator nie wyznaczy swego następcy, Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji zostaje ten z jego spadkobierców, któremu w dniu opuszczenia stanowiska, przysługuje największa część spadku. W przypadku większej ilości takich osób, ten z nich, który jest najstarszy. Powyższe uprawnienia i zasady powoływania Prezesa i Wiceprezesa przechodzą na każdego z następców pełniących funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 6. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji na skutek rażącego nie wywiązywania się ze swoich zadań w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów. W tym przypadku Fundatorzy powołują nowych członków Zarządu do końca kadencji Zarządu.

 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

- złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,

- utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

- śmierci członka Zarządu.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  4. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji

  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 21

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionego zakładu.

 2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

  1. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

  2. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

  3. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

  4. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  5. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

  6. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

  7. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  8. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

  9. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  10. 58.11.Z Wydawanie książek

  11. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

  12. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

  14. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  15. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  16. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  17. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

  18. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  19. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

  20. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  21. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  22. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  23. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  24. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  25. 73.1 Reklama

  26. 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

  27. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  28. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne

  29. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  30. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  31. 85.89.A Nauka języków obcych

  32. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  33. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

  34. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  35. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  36. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

  37. 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  38. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  39. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 22

Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.

Zmiana Statutu

 

§ 23

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 

 

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

 

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 27

1 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.

 

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 02.01.2014r.

Fundatorzy:

Agnieszka Zaremba

 

Bogusław Zaremba

Template by JoomlaShine