FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY
RODZINY
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa: FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Siedziba: ŻWIRKI I WIGURY 15, 21-040 ŚWIDNIK
Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7123285771
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000500337
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
5. Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
• Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,
w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
• Aktywa i pasywa w jednostce wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej
• Zapasy wyceniane są w bilansie po cenie zakupu
• Kredyty i pożyczki przedstawione są w wartości nominalnej
• Środki trwałe obejmują rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i
przeznaczone na potrzeby działalności, których wartość jest wyższa niż 10 000 złotych.
• Odpisów amortyzacyjnych wartości majątku trwałego dokonuję się metodą liniową.
• Podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom
określonym według Klasyfikacji Środków Trwałych.
• Dla składników majątku, o wartości poniżej 10 000 złotych i okresie użytkowania
dłuższym niż rok nie prowadzi się pełnej ewidencji bilansowej, a koszt ich zakupu odnosi
się bezpośrednio w koszty działalności.
• Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
• Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
• Kapitały własne (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej.
Ustalenia wyniku finansowego:
Ustalenie wyniku finansowego odbywa się na podstawie wariantu porównawczego. Wynik
finansowy z działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami netto i
zrównanymi z nimi a kosztami .
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
2
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
Wynik finansowy z działalności statutowej pozostałej stanowi różnicę między pozostałymi
przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi.
Wynik finansowy z działalności finansowej statutowej stanowi różnicę między
przychodami finansowymi i kosztami finansowymi.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z przepisami określonymi w załączniku
nr 6 do ustawy i obejmuję: bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy
Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy
BILANS
A. Aktywa trwałe 7 830,00
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 830,00
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 13 437,49
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe 2 050,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 11 387,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM 21 267,49
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
4
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
BILANS
Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy
Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy
A. Fundusz własny 16 498,70
I. Fundusz statutowy 2 200,00
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 33 148,56
IV. Zysk (strata) netto -18 849,86
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 768,79
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 768,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM 21 267,49
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
5
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
Kwota za bieżący rok
obrotowy
Kwota za poprzedni
rok obrotowy
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Dane w PLN
A. Przychody z działalności statutowej 155 879,15
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 155 879,15
B. Koszty działalności statutowej 174 729,01
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej 174 729,01
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) -18 849,86
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)
-18 849,86
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) -18 849,86
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N) -18 849,86
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
6
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
7
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
Dane w PLN
INFORMACJA DODATKOWA
NIE DOTYCZY
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
8
FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Template by JoomlaShine